Login : เข้าสู่ระบบ สำหรับอาจารย์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Update :: ระบบภาระงานอาจารย์
  • Version 1.0.0 ระบบภาระงานอาจารย์
  • Version 1.1.0 เพิ่มการแก้ไขข้อมูลประวัติบุคลากร สำหรับอาจารย์ [3-7-2561]
  • Version 1.2.0 เพิ่มการแก้ไขภาพโปรไฟล์ สำหรับอาจารย์ [18-7-2561]
  • Version 1.3.0 เพิ่มการแก้ไขภาพบุคลากร สำหรับ Admin [3-10-2561]

ผู้พัฒนา: หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016-2018.
E-Mail: phongnarins@nu.ac.th , chayaninu@nu.ac.th Tel. 2480 , 2456 | Ver. 1.3.0