การประชุมวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
การสร้างสรรค์ในยุคอุบัติใหม่ แบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

** ขยายเวลาการส่งผลงาน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 **