ประชุมวิชาการ วิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4