ประชุมวิชาการ วิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ,สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย, ภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร , ภาควิชาดนตรี  ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์“ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการแสดงนาฏศิลป์ของนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ  ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

         งานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์“ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย จะกำหนดจัดขึ้นทุกปี  เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร ศิลปิน นิสิตนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และในปีนี้ 2560 ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ การขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์สู่ไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและทิศทางในอนาคตของนักออกแบบไทย” โดยวิทยากร คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส และการนำเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ การแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 กลุ่มผลงาน ได้แก่ 1.กลุ่มผลงานทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2. กลุ่มผลงานสถาปัตยกรรม , ผังเมือง ,สถาปัตยกรรมภายใน 3.กลุ่มผลงานพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์  4.กลุ่มผลงานดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง  การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์“ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3”  ในปีนี้ 2560 มีผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ จำนวน  61  คน