ประชุมวิชาการ วิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  จัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม:วิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ  เมื่อวันที่ 21 ก.ค.59 ณ ห้อง 208 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก