รายละเอียดการจัดทำต้นฉบับ
ข้อกำหนดการส่งผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม

เป็นผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม

ที่เสร็จสิ้นแล้วนับย้อนหลังจากวันที่นำเสนอผลงานในงาน การประชุมวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 ไม่เกิน 3 ปี หรือเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ

หากเป็นผลงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ

กรณีผู้นำเสนอเป็นนักศึกษา

ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้มีการปรับแก้ไข/เพิ่มเติมในบทความฉบับเต็ม (Manuscript) นักศึกษาต้องนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการปรับแก้ไขผลงาน ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในหนังสือรับรองการปรับแก้ไขผลงานและให้คณะกรรมการตามกำหนดเวลา


ORAL PRESENTATION

การนำเสนอจะเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วย Zoom

โปรดตรวจสอบห้องนำเสนอของท่าน และกรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเวลาเพื่อจัดเตรียมไฟล์

ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint

โดยใช้รูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun และ/หรือ Tahoma

เวลาการนำเสนอผลงานๆ ละ 15 นาที

แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที

ท่านจะได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

หลังจากท่านนำเสนอเสร็จสิ้น โดยจะส่งไปให้ท่านภายหลัง