ติดต่อสอบถาม

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

ศูนย์ประชุมนานาชาติ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ผู้ประสานงาน คุณกนกพร เอี่ยมละออ

โทรศัพท์: +66 5596 2452

โทรสาร: +66 5596 2554

Email: ncpdnu2022@gmail.com


สถานที่จัดงาน