Registration
ลงทะเบียนส่งผลงาน
ปิดรับ
ลงทะเบียนส่งผลงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ผ่านระบบ Online Zoom และ Live)
สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
(ผ่านระบบ Online Zoom และ Live)


**สำหรับผู้เข้าร่วมงาน**
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565